Hopp til innhold

Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Stimuleringsordning for kultursektoren

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om stimuleringsordningen.

Saksbehandlingen er basert på en rekke kriterier, og det er heller ikke diskvalifiserende om du har fått støtte tidligere.

Her er noen fakta om Kulturrådets behandling av søknader til stimuleringsordningen.

Arrangementer januar til juni 2021

Siste søknadsfrist var 1. juni kl. 23:59.

Kulturrådet tar sikte på å behandle alle søknader innen en måned etter søknadsfristen, men ved et høyt antall søknader kan saksbehandlingstiden bli lenger. Dersom søknaden er mangelfull eller Kulturrådet må innhente ytterligere informasjon, kan det ta lengre tid før man får svar.

Søknader for arrangementer i januar til juni blir behandlet under ett først.

Mer enn 1700 søknader til stimuleringsordningens fjerde og femte runde

142 millioner bevilget til 328 søknader på stimuleringsordningens runde tre

Se vedtak og søkerliste

Arrangementer juli til oktober 2021

Siste søknadsfrist var 1. juni kl. 23:59.

Kulturrådet tar sikte på å behandle alle søknader innen en måned etter søknadsfristen, men ved et høyt antall søknader kan saksbehandlingstiden bli lenger. Dersom søknaden er mangelfull eller Kulturrådet må innhente ytterligere informasjon, kan det ta lengre tid før man får svar.

For arrangementer i juli til oktober, vil Kulturrådet behandle søknadene ut fra når arrangementet er planlagt gjennomført. Dette innebærer at søknader til arrangement som er planlagt gjennomført tidlig i søknadsperioden vil bli behandlet først. Kulturrådet vil behandle søknader i bolker ut fra når de omsøkte arrangement skal gjennomføres. Søknader i samme bolk holdes opp mot hverandre når Kulturrådet foretar sin helhetsvurdering av om tilskudd skal gis.

Nytt i denne runden er et støttetak på 50 000 kroner for artisthonorar, og det er krav til at arrangører øker egeninntjeningen der det er mulig.

Rapportering i stimuleringsordningen

Rapporteringsfristen for arrangementer i 2021 er 31.12.2021. Det åpnes for å sende inn rapporter fra 2. oktober. Søkerne får varsel i Altinn når skjemaet åpner. Rapportene blir behandlet fra oktober måned.

OBS: Fram til midten av april, det vil si første runde, stod det at fristen er 31. september i kontraktene. Dette ble endret 27. april og nå er fristen 31. desember for alle.

Se spørsmål og svar om rapportering i stimuleringsordningen

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Arrangementer i januar til juni 2021

Forskriften for arrangementer fra og med 1. januar til og med 30. juni 2021 er fastsatt. Det er satt av 369 millioner kroner i kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. januar til og med 30. juni i år. Kulturrådet vil etter planen åpne søknadsportalen i slutten av juni, med søknadsfrist i slutten av august.

Ordningen vil kompensere kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen. Arrangører kan få dekket 95 prosent av sine uunngåelige kostnader knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Nytt for ordningen er at kompensasjon kan bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet. Underleverandører kan på samme måte som i oktober til desember 2020 få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangementer.

Les pressemelding fra Kulturdepartementet

Arrangementer i oktober-desember 2020

150 vedtak på kompensasjonsordningen for oktober-desember er nå klare, og totalt vil nærmere 700 vedtak bli klare i løpet av mai. 

Les mer om tildelingene og se søkerlistene her.

Ordningen gjelder alle arrangementer som skulle vært holdt i oktober til desember 2020 og er avlyst som følge av offentlige pålegg, inkludert lokale pålegg. Delvis avlyste arrangementer får kompensasjon i denne runden. Kompensasjonsordningen trappes ned til 70 % kompensasjon fra oktober og 50 % fra november. Det er et tak på en kompensasjon på 3,5 millioner kroner per søker.

Arrangementer i september 2020

Søknadsfristen for arrangementer i september var 15. januar kl. 13:00.

Se siste vedtak for kompensasjonsordningen

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om kompensasjonsordningen

 

Avlyste, utsatte eller endrede prosjekter som følge av koronakrisen

Kulturrådet gjør hele tiden løpende vurderinger av den usikre situasjonen kunstnere og kulturaktører befinner seg i som følge av pandemien. Tilskuddsmottakere kan tilpasse prosjekter til nye forutsetninger, inkludert nødvendige avlysninger, fram til en gjenåpning av sektoren har kommet så langt at det igjen er rimelig å stille krav om gjennomføring.

Se spørsmål og svar om hva du som har mottatt tilskudd fra Kulturrådet skal gjøre

 

Gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og Norsk filminstitutt skal kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren. I tillegg skal det vurderes hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021. Flere analyser er påbegynt, og i desember presenteres resultatene i en sluttrapport. Underveis skal kultursektoren involveres i arbeidet.

Meld deg på dialogen om gjenoppbygging

Les mer om gjenoppbyggingsarbeidet

 

Våre øvrige tilskuddsordninger

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd går som normalt i Kulturrådet.

Har du spørsmål om søknaden din, kontakt saksbehandler på ordningen du søkte.

Har du behov for teknisk hjelp, kontakt brukerstøtte. ​

De internasjonale programmene

De internasjonale programmene hvor Kulturrådet er norsk kontaktpunkt påvirkes av korona-situasjonen og enkelte frister er blitt utsatt.

Se oppdatert informasjon om EØS-midlene.

Se oppdatert informasjon om Kreativt Europa.

 

Information in English