Hopp til innhold
Norsk kulturfond

Fagleg utval for kulturvern

Behandler søknader om prosjektstøtte og støtte til faglitteratur på kulturvernområdet.

Publisert 18.10.2012
Sist endret 30.01.2020

Søknadene til kulturvern viser en betydelig variasjon i spennet mellom tiltak for bevaring/sikring av kulturarv, via dokumentasjon, innsamling og tilgjengeliggjøring av kilder, til ulike former for formidling av historie, kunst, kultur og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Kulturvernfeltet er kjennemerket ved å være stort og sammensatt, med aktører og søkere hvor både frivillige lag og organisasjoner, museum, arkiv, bibliotek, kommuner, fylkeskommuner, dokumentarfilmskapere og forlag er representert. Faglig utvalg for kulturvern består av medlemmer som har bred kompetanse på dette feltet, samt historiefaglig tyngde.

Leder

Sigurd Sandmo (rådsmedlem), (f. 1971), bosted Fana (Vestland). Sandmo er cand. philol. i nordisk litteratur. Han er siden våren 2019 sjef for De kongelige samlinger. Var i perioden 2013-2019 tilsatt som avdelingsdirektør i KODE – Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen, med ansvar for museene Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Siljustøl Museum og Museet Lysøen. Han kom da fra stillingen som utstillingsleder ved Bymuseet i Bergen. I perioden 1998-2005 var han direktør ved Lepramuseet St. Jørgens Hospital. Sandmo har en variert og sammensatt erfaring fra museums- og kulturarvsarbeid nasjonalt og internasjonalt, både som forsker og formidler. Han var medlem i Faglig utvalg for kulturvern 2012-15. Han ble oppnevnt som rådsmedlem i Kulturrådet 2018, og har i 2018-2019 vært leder i faglig utvalg for kulturvern..

Medlemmar

Dag Hundstad, (f. 1976), bosted Nord-Odal (Innlandet). Hundstad har hovedfag i historie fra 2004, er utdannet Ph.D. i 2013 fra Universitetet i Bergen og har publisert arbeider innen maritim historie, kystkultur, regional identitet og turisme. Han er siden august 2018 leder ved Norsk lokalhistorisk institutt. Kom da fra stilling som førsteamanuensis ved Historisk institutt, Høgskolen i Volda. Han var leder i Den norske historiske forening (HIFO) fra 2009-2012 og ble i 2010 styremedlem i Norges Kulturvernforbund. I Kulturvernforbundet var han medlem av Utvalget for kulturvernfaglige spørsmål og myndighetsregulering. Hundstad er for øvrig saksofonist og utdannet som faglærer i rytmisk musikk ved Agder musikkonservatorium. Har vært medlem og nestleder i Kulturvernutvalget 2016-19.

Gunhild H. Aaby, (f. 1970), bosted Kristiansand (Agder). Aaby er cand. philol. med hovedfag i historie fra UiO i 1997, og har vært tilsatt som formidlingsansvarlig i Vest-Agder-museet siden 2006. I perioden 1998-2003 var hun museumspedagog ved Flekkefjord museum og ansatt i den fylkeskommunale museumstjenesten i Vest-Agder. Aaby har erfaring fra offentlig forvaltning og søknadsbehandling også gjennom stillinger som sekretær i administrasjonsavdelingens arkiv i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og som rådgiver innen formidling i tidligere ABM-utvikling. Aaby har i perioder vært timelærer i historie ved Universitetet i Agder, og er leder av Den norske historiske forening (HIFO) avd. Agder. Hun har vært medlem i Kulturrådets faglig utvalg for kulturvern 2018-2019.

Marit Anne Hauan, (f. 1955), bosted Tromsø (Troms og Finnmark). Hauan er folklorist fra Universitetet i Bergen i 1984 med avhandlingen Læstadianer og runer – en nordnorsk folkemedisiner i dag. Hun var direktør ved Tromsø Museum i perioden 2006-2018, og er nå forsker ved UiT. Hennes forskningsfelt er fortellertradisjon og fortellingers rolle i konstitueringen av identitet, maskulinitet og regionalitet, samt folketro og kulturarv i regionale kontekster. Hun har publisert en rekke artikler i tidsskrifter og antologier, og var redaktør for tobindsverket Nordnorsk kulturhistorie (1994), som ble belønnet med Brageprisen. Hauan var i perioden 1996-2001 redaktør for tidsskriftet Tradisjon, og har vært redaksjonsmedlem i Acta Borealia, Nordic Journal of Circumpolar Societies. Hun har videre vært redaktør for Ny-Ålesund. Fortellinger fra gruveliv på Svalbard (2002), Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren (2012) og Kjønn på museum (2018). Hauan har hatt en rekke styreverv, og har inngående kjennskap til historie og kulturarv i Nord-Norge og Sápmi.

Leo Ajkic, (f. 1983), bosted Oslo (Oslo). Ajkic er født i Mostar i Bosnia og kom til Norge i 1994 etter fire år på flukt som følge av borgerkrigen i Jugoslavia. Han har arbeidet i mediebransjen siden 2007, ble tilknyttet NRK i 2010, og har der vært programleder for bl.a. Leo og u-landslaget (2012) og dokumentarserien Flukt (2017). I serien Uro (2018) har han lyttet til folks bekymring for innvandring, velferdsstatens kollaps, ensomhet, sosiale medier, hat, terror og klimaendringer. Tuftet på egen bakgrunn og livserfaring, har Ajkic særlig bidratt til større innsikt i flyktningers situasjon i Norge, og tilført debatten rundt innvandring, integrering og utenforskap nye perspektiver. Ajkics kompetanse og nyskapende perspektivering vil ha stor verdi i en kulturvernkontekst hvor stadig flere aktører arbeider med dokumentasjon og formidling av ulike fenomener i samtiden.

Hanna Mellemsether, (f. 1959), bosted Trondheim (Trøndelag). Mellemsether er dr.art. i historie fra NTNU i 2001 med avhandlingen Misjonærer, settler-samfunn og afrikansk opposisjon: Striden om selvstendiggjøring i den norske Zulukirken, Sør-Afrika ca 1920- 1930. Hun har jobbet i museumssektoren siden 2002, og hadde i perioden 2002-09 ansvar for å bygge opp Norsk Døvemuseum, som åpnet i 2007. Hun er ansatt ved Museene i Sør-Trøndelag, hvor hun er seniorrådgiver i Utviklingsenheten. I tillegg til å være forskningskoordinator, arbeider hun med kompetanseutvikling, formidling/læring og med tilgjengelighet for alle (Accessibility). Hun er spesielt opptatt av kulturinstitusjonenes samfunnsrelevans, og står bl.a. bak utgivelsen Bare gjør det! (2017). Med utgangspunkt i et samfunn der også funksjonshemming inngår i mangfoldsbegrepet, tar boken for seg hvordan museene kan tilrettelegge for mennesker med ulike behov, forutsetninger og bakgrunn. Mellemsether er også styremedlem i Norges museumsforbunds forskningsseksjon. 

Utvalget behandler søknader til: