Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser

Se vedtakslister

Viktig melding:

Se også den ordinære aspirantordningen der kunst- og kulturvirksomheter kan søke om tilskudd til å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.

Aspirantordningen

Formål

Manglende tilrettelegging og fordommer kan utgjøre et hinder for rekruttering av mennesker med funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker. Denne forsøksordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å motivere til sysselsetting av kandidater med funksjonsnedsettelser i kunst- og kultursektoren.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturvirksomheter kan søke om å få tilsette en aspirant. Ordningen omfatter alle kunstformer og kreative næringer, og aspirantstillingen kan være knyttet til både kunstneriske, tekniske og administrative funksjoner.

Aspirantstipendet skal i sin helhet gå til å lønne aspiranten, som skal ansettes på ordinære vilkår.

Det er virksomheten som skal sende inn søknad om tilskudd til aspirantstilling. Søknaden må være utarbeidet i samarbeid med en navngitt kandidat, og skal reflektere kandidatens egen faglige motivasjon for aspirantperioden.

Kandidaten må ha kunst- og kulturfaglig erfaring og interesse, og kan med fordel ha kunst- og kulturfaglig utdanning eller tilsvarende praksis. Kandidaten kan ikke parallelt med den planlagte aspirantperioden være i et utdanningsløp som er relevant for aspirantstillingen det søkes tilskudd til.

Kandidaten må være over 18 år på søknadstidspunktet, og være bosatt i Norge og ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Virksomheten kan søke om tilskudd til å ansette en aspirant med funksjonsnedsettelser i en stilling som maksimalt tilsvarer en 100 % stilling i ett år.

Stipendet kan fordeles over en lengre periode enn ett år, dersom aspiranten trenger å jobbe i en mindre stillingsbrøk. Målet er en arbeidstidsfordeling i ansettelsesperioden som er hensiktsmessig for både aspirant og virksomhet. Planlagt fordeling skal beskrives og begrunnes i søknaden.

Virksomheten må forplikte seg til å gi aspiranten oppgaver som sikrer faglig og kunstnerisk utvikling, og som samsvarer med virksomhetens mål og behov, slik at aspirantens videre arbeidsmuligheter i kunst- og kulturlivet styrkes.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som faller utenfor denne forsøksordningens formål.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Norsk kulturråds elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen.

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Norsk kulturråd. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg

  • Motivasjonsbrev fra kandidaten. Dersom dette mangler, må det begrunnes i søknaden.
  • Virksomhetens årsrapport/årsmelding for fjoråret.

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller pålogging i Altinn? 

Kontakt brukerstøtte.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

I forsøksordningen legges det stor vekt på at arbeidsgiver tilbyr arbeidsoppgaver som samsvarer med aspirantens motivasjoner og ambisjoner. Videre vektlegges arbeidsgiverens vilje til å tilrettelegge for aspiranten.

Det vurderes også om søknaden er relevant sett opp mot ordningens formål og Kulturrådets overordnede strategi. Andre hensyn det legges vekt på i den samlede prioriteringen av søknader, er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold.

Manglende rapportering eller forsinkelser som ikke er avtalt i tidligere saker hvor søkeren har fått tilskudd fra Norsk kulturråd, kan også bli vektlagt i vurderingen av søknaden.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Vilkår for tilskudd

Aspirantstipendet skal i sin helhet gå til å lønne en aspirant i virksomheten. Det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår. Det betyr at det skal utarbeides en arbeidsavtale, jfr. arbeidsmiljøloven §14-5 og §14-6, og at feriepenger opparbeides og utbetales iht. ferielovens bestemmelser. Det skal også betales arbeidsgiveravgift i tråd med gjeldende bestemmelser for regional differensiering av avgiften.

Som arbeidsgiver har virksomheten ansvar for å tilby nødvendig tilrettelegging for aspiranten. Tilskuddet fra forsøksordningen kan ikke benyttes til dette. Det oppfordres til å søke om øremerkede midler fra andre offentlige instanser som forvalter egne tilskuddsordninger for dette formålet, ved behov.

Vilkår for utbetaling

Utbetaling

Utbetaling for aspirantordningen skjer i én rate. Hele tilskuddsbeløpet utbetales når søker har akseptert kontrakten for tildelingen. 

Akseptfrist 

Dersom tildelingen ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten, faller tildelingen bort. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. 

Endringer i prosjektet 

Vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan må godkjennes av Norsk kulturråd. 

Bortfall og tilbakebetaling av tilskudd

Tilskuddsmidler som ikke nyttes etter forutsetningene skal betales tilbake til Norsk kulturråd.

Dersom Norsk kulturråd avdekker at tilskuddet ikke benyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av feil opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene, kan Norsk kulturråd kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake og holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Kulturrådet. Logo kan lastes ned fra Norsk kulturråds nettsider.

Norsk kulturråd forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser der det er relevant. Det skal da framkomme av rapport og regnskap.

Rapport og regnskap

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottaker skal senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet sende inn rapport og regnskap. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Norsk kulturråd, gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Den faglige rapporten skal inneholde en kort oppsummering av erfaringene til både virksomheten og aspiranten. Presseomtale, publikums-/deltakerantall tas med der det er relevant.

Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenlignes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Norsk kulturråd og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 prosent mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet skal kommenteres.

Norsk kulturråd kan stille særlige vilkår til rapport og regnskap i kontrakten.

Revisjon

Aspiranttilskudd er ikke revisjonspliktig, med mindre prosjektet er gitt tilskudd fra flere ordninger i Norsk kulturfond og tilskuddene til sammen utgjør over kr 400 000. Institusjoner og organisasjoner som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan, skal levere rapport fra disse.

Norsk kulturråd kan likevel stille særskilte krav til type revisjon i kontrakten.

Evaluering

Tilskuddsmottaker plikter å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Norsk kulturråd krever det i forbindelse med evaluering av prosjektet, tilskuddsordningen eller i forskningsøyemed.

Få råd og veiledning fra NAV og Norsk Handikapforbund

Kulturrådet har inngått et samarbeid med NAV, Norges Handikapforbund og Norges Handikapforbund Ungdom som kan vi råd og veiledning til potensielle søkere og aspiranter.

NAV kan kontaktes direkte for råd og veiledning rundt tilrettelegging av arbeidsforholdet.  Virksomheter / søkere kan få råd, veiledning og tilbud om verktøy rundt tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsforholdet, og aspiranter kan få tips og råd om intervjusituasjon, CV og andre verktøy rundt jobbsøking. 

Kontaktpersoner i NAV er 

 

Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbund Ungdom (NHF U) kan kontaktes direkte for funkiskompetanse.

Aspiranter kan kontakte NHF U for støtte og nettverk i prosessen rundt arbeidspraksis i kultursektoren. Kontaktperson i NHF U er:

Virksomheter / søkere kan kontakte NHF for kompetanse på strukturelle barrierer og hvordan man kan adressere disse i arbeidspraksis. Kontaktperson i NHF er:

Kom i kontakt med virksomheter og aspiranter på Facebook

Norges Handikapforbund og Norsk Handikapforbunds ungdom administrerer en Facebook-gruppe der interesserte aspiranter og virksomheter kan komme i kontakt med hverandre. 

Bli medlem av Facebook-gruppa

Opptak fra informasjonsmøte 1. februar 2022