Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Innkjøpsordning - ny norsk sakprosa for vaksne

Se vedtakslister

Viktig melding:

I 2021 blir møta i vurderingsutvalet haldne på desse datoane:

torsdag 21. januar

mandag 15. mars

mandag 26. april

mandag 14. juni

mandag 16. august

torsdag 23. september

torsdag 21. oktober

torsdag 9. desember

 

Søknaden må sendes inn seinast ein månad før møtet for å kome med i den aktuelle søknadsrunden.

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Føremål

Føremålet med innkjøpsordninga for ny norsk sakprosa er at det blir skrive, gjeve ut, spreidd og lese ny norsk sakprosa av høg kvalitet.

Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit minstesal på 773 eksemplar av bøker for vaksne (703 p-bøker og 70 e-bøker). Ordninga er selektiv, det vil seie at det er budsjettet som avgjer kor mange sakprosabøker som kan kjøpast inn årleg. Dei innkjøpte bøkene blir distribuerte til alle folkebiblioteka i landet.

Åpne alle

Kva kan kjøpast inn?

Ordninga gjeld ny norsk sakprosa for vaksne, skriven i ei essayistisk, forteljande, resonnerande, opplysande eller argumenterande form, av ein eller fleire forfattarar og for eit allment publikum. Ordninga er regulert av retningsliner som søkjarane må setje seg inn i.

Kven kan søkje?

Alle norske forlag/utgivarar kan søkje om innkjøp av bøker som kjem inn under ordninga, same år som boka blir gjeven ut. Dette inkluderer bøker omsett frå samisk til norsk av forfattarar busett i Noreg, men det første originalverket på samisk kan ikkje vere meir enn tre år gammalt på søknadstidspunktet. 

Søknadsskjema

En søknad består av søknadsskjema vedlagt trykkeklart manus. Søknad skal sendes inn før bokas utgivelsesdato og manus skal være språkvasket og korrekturlest.

Ordninga har ikkje faste fristar. Vurderingsutvalet har åtte møte i året, og samlar før kvart møte opp manus som er sendt inn sidan førre møte.

Les utlysningsteksten og retningslinene for innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for vaksne (PDF) nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». 

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg? 

Sjå brukarstøtte 

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare

Gå til søknadsskjema

Hvordan sende inn vedlegg?

En søknad består av søknadsskjema vedlagt trykkeklart manus. Søknad skal sendes inn før bokas utgivelsesdato og manus skal være språkvasket og korrekturlest.

Trykkeklart manus skal lastes opp som et vedlegg sammen med søknaden i Altinn.

Vurdering av søknaden

Vurderingsutvalet for sakprosa vurderer dei innkomne manusa. Alle manus blir lesne av minst to medlemer, dei andre gjer ei oversynslesing. Vurderingsutvalet  har åtte møte i året og er vedtaksmyndig.

Sjå medlemer i Vurderingsutvalet for sakprosa

Utvalet skal etter beste skjønn vurdere om ein tittel  har dei naudsynte litterære, språklege, innhaldsmessige og formidlingsmessige krava som gjeld for å få ei bok kjøpt inn. Ved avslag blir det ikkje gjeve annan grunngjeving enn at boka ikkje er prioritert innanfor budsjettramma. Utvalet kan på eige initiativ ta opp igjen bøker til ny handsaming. Dei kan også vurdere at  ein tittel fell utanfor ordninga ved å vise til retningslinene. Utvalet arbeider innanfor årlege, faste budsjettrammer. Desse økonomiske omsyna avgjer kor mange titlar som kan kjøpast inn årleg.

Vurderingsutvalet har fem medlemer og to varamedlemer, alle er oppnemnde av Kulturrådet. Utvalet kan og knytte til seg ekstern konsulenthjelp i særskilde høve, til dømes i samband med vurderinga av utgjevingar omsett frå samisk.

Rutiner etter innkjøp

Når ein søknad er handsama av vurderingsutvalet, vil forlaget få melding om boka blir kjøpt inn eller ikkje. Dersom ho blir kjøpt inn, skal ho så raskt som mogleg, og seinast innan seks veker frå vedtaksdato, bli levert til Kulturrådet. Eit standard innkjøp vil seie at Kulturrådet kjøper inn 703 trykte bøker og 70 e-boklisensar. Søknad om innkjøp av e-bøker må markerast særskild av forlaget på søknadsskjemaet.

Levering av trykte bøker

703 trykte eksemplar av tittelen skal leverast til Biblioteksentralen, som sørger for å sende bøkene ut til norske folkebibliotek.

Leveringsadresse er:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Kulturrådets fagadministrasjon skal ha tilsendt eitt rapporteringseksemplar av boka.

Leveringsadresse er:

Innkjøpsordningen for sakprosa for vaksne
Norsk kulturråd
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Dei fem medlemane i Vurderingsutvalet for sakprosa for vaksne skal ha tilsendt kvart sitt eksemplar av boka.

Namn og adresser:

Vurderingsutvalet for sakprosa

Levering av e-bøker

Se Biblioteksentralens nettsider for en beskrivelse av levering av e-bøker.

Dersom tittelen også er kjøpt inn som e-bok, blir boka tilgjengeliggjort for folkebiblioteka i totalt 70 lisensar. Lisensane blir fordelt på fylkesnivå.

Betaling

Forlaget skal sende faktura til Kulturrådet for kvar innkjøpte tittel. Bøker (både trykte bøker og e-bøker) må vere leverte hos Biblioteksentralen før forlaget sender faktura, og forfallsdato skal vere 30 dagar.

Faktura må sendast elektronisk i EHF-format. Elektronisk fakturaadresse til Kulturrådet er organisasjonsnummeret 891 991 762. Elektronisk faktura er ikkje pdf-fil i epost eller link til fakturahotell. For meir informasjon om EHF-faktura, sjå Elektronisk faktura for statlige virksomheter, Direktoratet for økonomistyring

Fakturaen må innehalde følgjande informasjon:

  • IO-nummer
  • Kva for ein innkjøpsordning boka er kjøpt inn under
  • Namn på forlag, forfattar og tittel
  • Målform (bokmål eller nynorsk)
  • Type bok (glattsats eller illustrert)
  • ISBN-nummer for trykt bok
  • Evt. ISBN-nummer for e-bok
  • Beløp for innkjøp av trykt bok, evt. innkjøp av e-bok og forfattarroyalty

For titlar som er innkjøpte i 2020, skal desse betalingstabellane brukast

 

Betalingstabellar 2021 sakprosa vaksne

Format og målfrom Forfattar* Forlag Faktura til Kulturrådet
P-bok på bokmål, glattsats 89 000 130 000 219 000
Både p-bok og e-bok på bokmål, glattsats 89 000 157 500, der 27 500 utgjer e-bokandelen  246 500
P-bok på bokmål, ekstra kostnadskrevjande 89 000 179 000 268 000
Både p-bok og e-bok på bokmål, ekstra kostnadskrevjande 89 000 206 500, 27 500 utgjer e-bokandelen  295 500
P-bok på nynorsk, glattsats 94 500 141 000 235 500
Både p-bok og e-bok på nynorsk, glattsats 94 500 168 500, der 27 500 utgjer e-bokandelen 263 000
P-bok på nynorsk, ekstra kostnadskrevjande 94 500 189 000 283 500
Både p-bok og e-bok på nynorsk, ekstra kostnadskrevjande 94 500 216 500, der 27 500 utgjer e-bokandelen 311 000

* Innbaka i forfatteroyaltyen ligg det òg eventuelle honorar til illustratør, fotograf og/eller andre opphavspersonar. Eventuell fordeling av honorar frå innkjøpsordninga følgjer det som er avtalt i kontrakten mellom forlaget og dei forskjellige opphavspersonane.