Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Innkjøpsordning - nye norske teikneseriar

Se vedtakslister

Søknadsfrister

mai

03

2023

Kl. 13:00

sep

05

2023

Kl. 13:00

Føremål

Føremålet med innkjøpsordninga er at det blir skapt, gjeve ut, spreidd og lese nye norske teikneseriar av høg kvalitet.  

Ordninga garanterer forlaga eit minstesal på 1 680 eksemplar for barne- og ungdomstitlar og  titlar for 703 eksemplar av titlar for vaksne. Ordninga er såkalla selektiv, det vil seie at det er budsjettet som avgjer kor mange bøker som kan kjøpast inn årleg. 

Dei innkjøpte bøkene sendast til folke- og skulebiblioteka og til nokre mottakarar i utlandet. Publikum kan slik gjere seg kjent med ei rekke av dei nye norske teikneserieutgivingane kvart år.

Åpne alle

Kva kan kjøpast inn?

Ordninga gjeld nye norske teikneseriar. Med «teikneserie» meinast her fysiske publikasjonar kor teikningar eller andre grafiske element i sekvens formidlar ein bodskap eller fortel ei historie. Utgjevinga skal framstå som eit heilskapleg verk, og teikneseriesekvensar skal vere det bærande elementet.

Ordninga er regulert av retningsliner som søkjarane må setje seg inn i.

Kven kan søkje?

Norske utgjevarar kan søkje om innkjøp innan oppgjevne fristar same år som teikneserien blir gjeven ut. Dette inkluderer bøker omsett frå samisk til norsk av forfattarar busett i Noreg, men det første originalverket på samisk kan ikkje vere meir enn fem år gammalt på søknadstidspunktet.

Søknadsskjema

Ein søknad består av søknadsskjema og bok. Norske forlag kan søkje om innkjøp same år som ei bok blir gjeven ut, og det skal sendast inn eit skjema for kvar bok. Dersom boka er utgjeven med stønad frå Kulturrådets tilskotsordning for litteraturproduksjon, er det tilstrekkeleg å sende inn i alt fire eksemplar for begge ordningane.

I søknadsskjemaet må du skrive inn namn på serieskapar og redaksjonssjef eller tilsvarande. Dersom dette er same person, må eit vedlegg som dokumenterer at utgjevinga har gjennomgått ein uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll følgje søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av ei kort fråsegn frå konsulenten som skal ha gått gjennom manuskriptet før utgjevinga.

For bøker som kjem ut mellom 1. januar og 31. mai, er søknadsfristen i byrjinga av mai. For bøker som kjem ut mellom 1. juni og 31. desember, er søknadsfristen i byrjinga av september. Ei bok som vert påmeldt til fristen i mai, må ettersendast innan 31. mai. Ei bok som vert påmeldt til fristen i september, må ettersendast innan 31. desember. 

Fire eksemplar av ferdige bøker skal sendast til:

Norsk kulturråd
Postboks 4808 Nydalen
0422 Oslo

Om boka er ferdig trykt på søknadstidspunktet, skal ho sendast, i fire eksemplar, samstundes som skjemaet. Om ikkje, kan ho ettersendast. Då skal ein kopi av søknadsskjemaet leggjast ved.

Søknadsskjema

Les utlysningsteksten og Retningsliner for innkjøpsordning for nye norsk teikneseriar  nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Pass også på å lese alle hjelpetekstane. Desse finn du i søknadsskjemaet, merka med «?». 

Har du problem med å registrere deg, logge deg på, velje skjema eller sende vedlegg?

Sjå brukarstøtte

Tilrådde nettlesarar

For at skjemaet skal vere mest mogleg brukarvenleg tilrår vi følgjande nettlesarar: MAC = Safari. Windows = Chrome

Søknadsfristen er endelig, og søknader som kommer inn etter fristen vil bli avvist.

 

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Påmeldte titlar som innfrir dei formelle krava, blir behandla av Kulturrådets vurderingsutval for teikneseriar. Utvalet kan òg innhente faglege konsulentfråsegner, til dømes i samband med vurderinga av utgjevingar omsett frå samisk. Vurderingsutvalet består av tre medlemer. Innkjøpsordninga for nye norske teikneseriar er ein selektiv ordning. Kor mange titlar som kan kjøpast inn, vert bestemt av det årlege budsjettet og vurderingsutvalets vurderingar av kvar enkelt tittel.

I diskusjonane om kvalitet skal utvalet blant anna leggje vekt på om dei påmeldte utgjevingane

  • framstår som eit heilskapleg verk
  • har tilstrekkelege kunstnariske og/eller språklege og handverksmessige kvalitetar
  • har vore underlagt eit nødvendig redaksjonelt arbeid

Utvalet er delegert vedtaksmyndigheit frå Kulturrådet. Ved avslag blir det ikkje gjeve annan grunngjeving enn at boka ikkje er prioritert innanfor budsjettramma.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden - Norsk kulturfond

Levering og betaling for bøker

Når ein søknad er handsama av vurderingsutvalet, vil forlaget få melding om boka blir kjøpt inn eller ikkje. Dersom ho blir kjøpt inn, skal ho så raskt som mogleg, og seinast innan seks veker frå vedtaksdato, sendast til Kulturrådets tenesteleverandør Biblioteksentralen. Antal eksemplar som blir kjøpt inn, og beløp kjem an på kva målgruppe boka henvender seg til og kva målform ho er skreve på.

Levering av bøker

Bøkene skal leverast til Biblioteksentralen, som sørger for å sende bøkene ut til norske folkebibliotek.

Leveringsadressa er:

Biblioteksentralen
OrbitArena
Industriveien 18
2069 Jessheim

Varemottaket ligg under tak på sørsida av bygget, så ein må ta innkjøyringa heilt nord og køyre rundt bygget.

Betaling

Forlaget skal sende faktura til Kulturrådet for kvar innkjøpte tittel. Bøker må vere leverte hos Biblioteksentralen før forlaget sender faktura, og forfallsdato skal vere 30 dagar.

Faktura må sendast elektronisk i EHF-format. Elektronisk fakturaadresse til Kulturrådet er organisasjonsnummeret 891 991 762. Elektronisk faktura er ikkje pdf-fil i epost eller link til fakturahotell. For meir informasjon om EHF-faktura, sjå elektronisk faktura for statlige virksomheter, Direktoratet for økonomistyring

Kulturrådet betaler eitt beløp direkte til forlaget for heile innkjøpet. Beløpet skal fordelast mellom forlag og serieskapar på bakgrunn av målgruppespesifikke betalingstabellar. Beløpa i betalingsmodellen vil vere avhengig av budsjetthandsaminga i Stortinget og kan bli justerte årleg.

Fakturaen må innehalde følgjande informasjon:

  • IO-nummer

  • kva for ein innkjøpsordning boka er kjøpt inn under

  • namn på forlag, forfattar og tittel

  • målform (bokmål eller nynorsk)

  • ISBN-nummer for trykt bok

  • beløp for innkjøp av bok og forfattarroyalty

Teikneseriar for vaksne (firefarga og svartkvitt)  –  703 p-bøker
Målform Serieskapar(ar)* Forlag  Faktura til Kulturrådet
Bokmål og nynorsk 89 000* 113 000 202 000
*Dersom serieskapar ikkje er ein person, skal beløpet fordelast etter same fordelingsnøkkel som vert nytta i kontrakten inngått mellom forlag og opphavspersonar.
Teikneseriar for barn og unge  - 1680 p-bøker
Målform Serieskapar(ar)* Forlag  Faktura til Kulturrådet
Bokmål 124 000 160 000 284 000
Nynorsk 130 000 171 000 301 000

*Dersom serieskapar ikkje er ein person, skal beløpet fordelast etter same fordelingsnøkkel som vert nytta i kontrakten inngått mellom forlag og opphavspersonar.

Særskilte betalingsbestemmelsar

For nokre bøker kan vurderingsutvalet vedta å tilby utgjevaren eit lågare beløp for innkjøp enn det som er oppgjeve i betalingstabellane. Dette vil kunne skje for to kategoriar av bøker:

a) lite kostnadskrevjande utgjevingar og b) antologiar/samleutgjevingar.

a) For lite kostnadskrevjande publikasjonar, kan utgjevaren bli tilbode lågare betaling for eit innkjøp. Vurderingsutvalet vil i desse tilfella fastsetje ein innkjøpspris og ei fordeling mellom utgjevar og serieskapar(ar). Ei utgjeving kan falle i kategorien «lite kostnadskrevjande» dersom:

ho har eit totalt sidetal under 48 sider, og/eller

kostnadene for å trykkje opp det fastsette talet på eksemplar for innkjøp ligg vesentleg under kostnadene for standardutgjevingar.

Om ein publikasjon har eit totalt sidetal under 48 sider og/eller har ei utforming som gjer at han framstår som lite kostnadskrevjande å trykke, kan utgjevar legge ved dokumentasjon av produksjonskostnader, som eit grunnlag for utvalets vurdering av om punkt ii) er oppfylt.

b) For antologiar/samleutgjevingar kor meir enn 50 % av innhaldet har vore publisert tidlegare eller kor utgjevar ikkje har gjort avtale om honorar/royalty til serieskapar(ar), kan utgjevar bli tilbode lågare betaling for eit innkjøp. Vurderingsutvalet vil i desse tilfella fastsetje ein innkjøpspris og ei fordeling mellom utgjevar og serieskaper(ar).