Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Se vedtakslister

Viktig melding:

Siste søknadsrunde for arrangementer i september 2020 hadde frist 15. januar kl. 13:00.

Søknadsrunden for arrangementer fra oktober til desember 2020 åpner i uke 3.

Formål

Formålet med denne ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stenging eller avlysning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som er utsatt, helt eller delvis stengt eller avlyst som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, kan få kompensasjon. Det gis ulik kompensasjon og stilles ulike vilkår for arrangører og underleverandører.

Med arrangør menes virksomheten som har hovedansvaret for gjennomføring av arrangementet, for eksempel konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere. I utgangspunktet skal mer enn 50 prosent av omsetningen relatere seg til kulturaktiviteter.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, musikere, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, som for eksempel litteratur-, konsert- og kulturhus.  

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører. 

Man kan ikke søke både som arrangør og underleverandør til samme arrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement, for eksempel kan både arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for tap fra samme avlyste festival. Alle søker om sitt eget tap/sine egne merutgifter.

Krav til søker

Arrangører

Det kan gis kompensasjon til arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten når følgende vilkår er oppfylt:

 • Arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020.
 • Arrangøren har planlagt å avholde kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge i september 2020.
 • Tapte billettinntekter eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 12 500 kroner til sammen.
 • Arrangøren er ikke under konkursbehandling.

Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Arrangører som er organisert som en del av en kommune, kan ikke søke i ordningen.  Det er den enkelte virksomhet (kjennetegnes ved eget organisasjonsnummer) som skal sende inn søknad.

Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret omfattes ikke av denne ordningen, men skal søke Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning.

Underleverandører

Det kan gis kompensasjon til underleverandører til kulturarrangementer når følgende vilkår er oppfylt:

 • Underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020.
 • Underleverandøren skulle levert tjenester/innhold til kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge i september 2020.
 • Underleverandøren har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i kalendermånedene det søkes tilskudd for i september 2020, sammenlignet med tilsvarende måned i 2019.
 • Tapte inntekter eller merutgifter for underleverandøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 12 500 kroner.
 • Underleverandøren er ikke under konkursbehandling.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys-, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Underleverandør som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

En underleverandør som oppfyller kriteriene for ordningen, kan motta kompensasjon selv om arrangører ikke gjør det.

Vilkåret om maksimalt 60 prosent offentlig tilskudd gjelder den enkelte søker, ikke arrangementet. Underleverandører som ikke mottok 60 prosent offentlig tilskudd i 2019, kan dermed søke selv om arrangøren mottok 60 prosent offentlig tilskudd i 2019, og motsatt. 

Hvilke typer arrangementer kan det søkes kompensasjon for?

Hva menes med kulturarrangementer?

Det kan kun søkes om kompensasjon for kulturarrangementer. Eksempler på kulturarrangementer er konserter, teater, stand up, filmvisninger, sirkus, litteraturarrangementer, danseforestillinger og kunstutstillinger.

Eksempler på arrangementer som ikke regnes som kulturarrangementer er arrangementer knyttet til mat, drikke, natur, friluftsliv, reiseliv, dyr og landbruk, og idrettsarrangementer, MC- og bilmesser, hage-, park- og anleggsmesser, tivoli, bingo og quizarrangement. Heller ikke kurs og seminarer regnes som kulturarrangementer.

Hva menes med åpent for allmenheten?

Med åpent for allmenheten menes at arrangementet ikke er et lukket arrangement, men at alle har mulighet til å kjøpe billett og delta. Arrangementer som er målrettet for barn og unge, personer med funksjonsnedsettelser eller minoritetsgrupper, kan regnes som åpent for allmenheten såfremt det ville ha vært åpent for alle i målgruppen å delta. Lukkede bedriftsarrangementer omfattes ikke av ordningen.

Hva menes med delvis stengt eller avlyst arrangement?

Dersom arrangementet er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet, regnes det som «delvis stengt» eller «delvis avlyst». Eksempler på delvis stengte og delvis avlyste arrangementer kan være arrangementer som er gjennomført med et mindre antall publikummere enn planlagt, eller digitalt i stedet for fysisk. Det kan for eksempel være kino- eller teaterforestillinger hvor det må settes av ledige seter på grunn av krav fra offentlige myndigheter.

Hvilke tap eller utgifter kan det gis kompensasjon for?

For arrangører

Det kan gis kompensasjon for netto tapte billettinntekter og merutgifter ved hel eller delvis avlysning eller stenging av kulturarrangementer som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Ved utsettelse av kulturarrangement som følge av årsakene nevnt over, kan det kun gis kompensasjon for merutgifter.

Den samme utgiften skal aldri føres to ganger. Utgifter som i søknadsskjemaet føres opp som faktiske kostnader skal ikke  i tillegg tas med som merutgifter eller motsatt.

Merutgifter

Med merutgifter menes utgifter som oppstår som en direkte følge av utsettelse, avlysning eller stenging. Det kan for eksempel være kostnader knyttet til refusjon av billetter som arrangøren var avtalerettslig forpliktet til å refundere eller kostnader for å endre eller avbestille varer eller tjenester. I tillegg kan det kompenseres for tap som følge av at innkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes når arrangementet skal gjennomføres på nytt, som for eksempel markedsføringskostnader og forhåndsbetalt leie av lokale for arrangementet.

Utgifter som påløper uavhengig av utsettelse, avlysning eller stenging av kulturarrangementet regnes ikke som merutgifter. Det vil si at kostnader som husleie, strøm, personalkostnader, administrasjonskostnader, innkjøpte varer og tjenester o.l. ikke kan regnes som en merutgift for arrangement som er avlyst eller stengt.

Netto tapte billettinntekter

Med netto tapte billettinntekter menes differansen mellom arrangørens faktiske billettinntekter for kulturarrangementer avholdt i september 2020 og gjennomsnittet av arrangørens billettinntekter fra kulturarrangementer avholdt i september 2017–2019. Arrangører som kun har inntekter fra kulturarrangementer i ett eller to av årene i tidsperioden 2017–2019, skal beregne gjennomsnittsinntekter fra disse arrangementene. Kompensasjon beregnes kun ut fra kulturarrangementer avholdt i Norge som var åpen for allmennheten.

Du skal kun oppgi faktiske billettinntekter. Det betyr at du ikke skal legge inn billettinntekter som om det var et opprinnelig arrangement med for eksempel 600 betalende. Det er kun det faktiske antall billetter som kan legges inn.

For arrangører med planlagte kulturarrangementer i 2020 uten tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangementer i foregående år, eller arrangører som har gjort vesentlige endringer i kulturarrangement det søkes kompensasjon for, utgjør netto tapte billettinntekter differansen mellom arrangementets budsjetterte billettinntekter og arrangementets faktiske billettinntekter.

Hovedregelen er at det søkes kompensasjon på grunnlag av gjennomsnittlig resultat for samme periode i 2017–2019. Eksempel på en situasjon hvor det kan søkes på grunnlag av budsjett er dersom en arrangør hadde lagt ut et vesentlig større antall billetter til sin festival enn foregående år. Dersom det søkes på grunnlag av budsjettert overskudd, og det ikke kan dokumenteres saklig grunn for avviket, vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt.

Tapte billettinntekter og merutgifter som har blitt dekket av offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen, kompenseres ikke. Tapte billettinntekter og merutgifter som har blitt dekket eller kan dekkes av arrangørens forsikringsordning eller avtale med videre, dekkes heller ikke.

For underleverandører

Det kan gis kompensasjon for tapte inntekter og merutgifter ved hel eller delvis avlysning eller stenging av kulturarrangementer som følge av pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Ved utsettelse av kulturarrangement som følge av årsakene nevnt over, kan det kun gis kompensasjon for merutgifter.

Den samme utgiften skal aldri føres to ganger. Utgifter som i søknadsskjemaet føres opp som faktiske kostnader skal ikke  i tillegg tas med som merutgifter eller motsatt.

Merutgifter

Med merutgifter menes utgifter som oppstår som en direkte følge av utsettelse, avlysning eller stenging. Det kan for eksempel være kostnader knyttet til refusjon av billetter som arrangøren var avtalerettslig forpliktet til å refundere eller kostnader for å endre eller avbestille varer eller tjenester. I tillegg kan det kompenseres for tap som følge av at innkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes når arrangementet skal gjennomføres på nytt, som for eksempel markedsføringskostnader og forhåndsbetalt leie av lokale for arrangementet.

Utgifter som påløper uavhengig av utsettelse, avlysning eller stenging av kulturarrangementet regnes ikke som merutgifter. Det vil si at kostnader som husleie, strøm, personalkostnader, administrasjonskostnader, innkjøpte varer og tjenester og lignende ikke kan regnes som en merutgift for arrangement som er avlyst eller stengt.

Tapte inntekter

Med tapte inntekter menes differansen mellom underleverandørens faktiske inntekter fra kulturarrangementer i september 2020 og gjennomsnittet av underleverandørens inntekter fra kulturarrangementer i september 2017–2019. Underleverandører som kun har inntekter fra kulturarrangementer i ett eller to av årene i tidsperioden 2017–2019, skal beregne gjennomsnittsnittinntekter fra disse arrangementene. Kompensasjon beregnes kun ut fra kulturarrangementer åpen for allmennheten og avholdt i Norge.

For underleverandører uten tilsvarende eller sammenlignbare inntekter fra kulturarrangementer i foregående år som har kontrakt på leveranse til kulturarrangementer i september 2020, kan kompensasjonen i stedet beregnes ut fra de kontraktsfestede inntektene som har falt bort i denne perioden.

Hovedregelen er at det søkes kompensasjon på grunnlag av gjennomsnittlig resultat for samme periode i 2017–2019. Dersom det søkes på grunnlag av budsjettert overskudd, og det ikke kan dokumenteres saklig grunn for avviket, vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt.

Tapte inntekter og merutgifter som har blitt dekket av offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen, kompenseres ikke. Tapte inntekter og merutgifter som har blitt dekket eller kan dekkes av underleverandørens forsikringsordning eller avtale med videre, dekkes heller ikke.

Når det søkes om kompensasjon på grunnlag av underleverandørens kontrakter for 2020, kan kontraktene bli vurdert opp mot inntekter fra lignende kulturarrangementer. Ved større avvik mellom de kontraktsfestede inntektene og inntekter fra liknende kulturarrangementer, vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt med mindre underleverandøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.

Krav til søknaden

Søker med tap eller merutgifter knyttet til flere kulturarrangementer må sende samlet søknad for alle kulturarrangementene i perioden det søkes kompensasjon for.

For arrangører

Arrangører skal oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet

 • bekreftelse på at vilkårene for å søke er oppfylt
 • oversikt over tap og merutgifter som søkes kompensert
 • informasjon om hvorvidt arrangementet er et samarbeid mellom flere arrangører
 • bekreftelse på at kompensasjon ikke har blitt dekket eller kan dekkes på annen måte
 • opplysninger om hvorvidt kompensasjon vil gi et overskudd som overstiger faktisk resultat for tilsvarende periode i 2017-2019, eller opplysninger om hvorvidt kompensasjon vil gi et overskudd som overstiger budsjettert resultat for kulturarrangementer i 2020 før avlysning eller stenging
 • bekreftelse på at arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg fra offentlige myndigheter
 • bekreftelse på at arrangøren ikke er under konkursbehandling

Dersom et arrangement er et samarbeid mellom flere arrangører, skal den enkelte arrangøren søke om kompensasjon for sin andel av tapte inntekter og eventuelle merutgifter.

For underleverandører

Underleverandører skal oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet

 • bekreftelse på at vilkårene for å søke er oppfylt
 • oversikt over tap og merutgifter som søkes kompensert
 • bekreftelse på at kompensasjon ikke har blitt dekket eller kan dekkes på annen måte
 • opplysninger om hvorvidt kompensasjon vil gi et overskudd som overstiger faktisk resultat for tilsvarende periode i 2017-2019, eller opplysninger om hvorvidt kompensasjon vil gi et overskudd som overstiger budsjettert resultat for kulturarrangementer i 2020 før avlysning eller stenging.
 • bekreftelse på at tapte inntekter og merutgifter som søkes kompensert kan knyttes til kulturarrangementer som ble avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg fra offentlige myndigheter
 • bekreftelse på at underleverandøren ikke er under konkursbehandling

Dersom underleverandører søker på grunnlag av kontrakter inngått for 2020 og flere underleverandører er part i samme kontrakt eller i underliggende kontrakt, skal hver enkelt underleverandør kun søke om kompensasjon for sin andel av tapte inntekter og merutgifter.

Kulturrådet kan be om ytterligere opplysninger som er nødvendige for behandling av søknader etter ordningens forskrift.

Hvor mye kompensasjon kan jeg få?

For arrangører

Arrangører som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensert inntil 100 prosent av sine netto tapte billettinntekter og merutgifter.

Kompensasjon skal sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste og stengte kulturarrangementer ikke overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende perioder i 2017-2019. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert slik at overskudd etter avlysning eller stengning blir likt gjennomsnittlig overskudd for tilsvarende perioder i 2017-2019. Ved beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte kulturarrangement skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til COVID-19 trekkes fra. 

Kompensasjon skal sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste og stengte kulturarrangementer ikke overstige arrangørens budsjetterte resultat for 2020. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert slik at overskudd etter avlysning eller stengning blir likt budsjettert overskuddVed beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte kulturarrangement skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til COVID-19 trekkes fra. 

Når det søkes om kompensasjon på grunnlag av kulturarrangementenes budsjetterte billettinntekter, kan kulturarrangementets budsjetterte overskudd bli vurdert opp mot overskudd for lignende kulturarrangementet. Ved større avvik mellom et arrangements budsjetterte overskudd knyttet til billettinntekter og overskudd fra billettinntekter for liknende kulturarrangementer, vil det avvikende beløpet kreves tilbakebetalt med mindre arrangøren kan dokumentere saklig grunn for avviket.

Det utbetales ikke kompensasjon dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos arrangøren.

For underleverandører

Underleverandører kompenseres for inntil 50 prosent av sine tapte inntekter. Maksimal kompensasjon for selvstendig næringsdrivende er kr 432 971 på årsbasis, inkludert kompensasjon tildelt gjennom midlertidig kompensasjonsordning ofr perioden mai til august i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet.

For underleverandører som søker på grunnlag av gjennomsnittlige inntekter, skal kompensasjonen sammen med underleverandørens faktiske resultat for alle avlyste og stengte kulturarrangementer i perioden ikke overstige underleverandørens gjennomsnittlige resultat fra kulturarrangementer for tilsvarende periode i 2017-2019. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert slik at overskudd etter avlysning eller stengning blir likt gjennomsnittlig overskudd for tilsvarende periode i 2017-2019. Ved beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte kulturarrangement skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til COVID-19 trekkes fra. 

For underleverandører som søker på grunnlag av kontraktsfestede inntekter for 2020, skal kompensasjonen sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste og stengte kulturarrangementer ikke overstige underleverandørens budsjetterte overskudd før avlysning eller stenging. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert slik at overskudd etter avlysning eller stengning blir likt budsjettert overskudd. Ved beregning av det faktiske resultatet for avlyste og stengte kulturarrangement skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til COVID-19 trekkes fra.

Det utbetales ikke kompensasjon dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos underleverandøren.

Søknadsskjema

Søknadsfristen for denne runden var 15. januar kl. 13:00.

Endring og trekking av søknad

Du kan ikke endre en søknad som er sendt inn. Er det nødvendig å gjøre endringar, må du sende inn en ny søknad og trekke den første du sendte inn.

Gå til skjema for å trekke søknad

I skjemaet trenger du kun å fylle inn referansenummeret du fikk fra Altinn på søknaden din. Referansenummeret ser slik ut: "AR123456789".

Vurdering av søknaden

Kulturrådet vil ikke legge kunstfaglige vurderinger til grunn i tildelingen. Alle søkere som oppfyller kriteriene vil få kompensasjon.

Når får jeg svar på søknaden?

Saksbehandling og utbetaling starter etter søknadsfristens utløp.

Vi publiserer en liste over søkere og søknadssummer etter fristens utløp.

Dokumentasjon

Søkere må på forespørsel kunne dokumentere

 • spesifikasjon av hvilke kulturarrangementer som inngår i en eventuell samlet søknad
 • tapet eller merutgiftene som søkes kompensert, for eksempel ved å legge frem regnskap fra tidligere års sammenlignbare kulturarrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og/eller annen relevant informasjon som viser kostnader, inntekter og eventuelt overskudd
 • budsjetterte inntekter og utgifter for arrangementet før beslutning om utsettelse, hel eller delvis avlysning eller stenging for arrangører som søker på grunnlag av budsjett for 2020
 • kontrakter på leveranse av tjenester/innhold til kulturarrangement for underleverandører som søker på grunnlag av kontrakter for 2020
 • faktiske inntekter og utgifter for arrangementet etter beslutning om utsettelse, hel eller delvis avlysning eller stenging
 • at tapet eller merutgiftene ikke er blitt dekket eller kan dekkes på annen måte
 • at det ble gitt pålegg fra offentlige myndigheter om utsettelse, hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementet, samt datoen arrangementet ble utsatt, avlyst eller stengt

Budsjett og regnskap skal på forespørsel bekreftes av daglig leder eller styreleder. Søkes det om kompensasjon for tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet.

Etterkontroll og tilbakebetaling

Kulturrådet kontrollerer at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt. Det gjennomføres etterhåndskontroll av søkere som får kompensasjon på 9 millioner kroner eller mer. Det gjennomføres også etterhåndskontroll av øvrige søkere som mottar kompensasjon basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.

Søker plikter på forespørsel å fremlegge alle opplysninger som er nødvendige for at Kulturrådet kan føre kontroll. Søker skal oppbevare all dokumentasjon om at vilkårene for å motta kompensasjon er oppfylt i ti år beregnet fra året etter søknadsåret.

Dersom en søker gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger i søknaden om kompensasjon, og dette medfører at det utbetales uberettiget eller for høy kompensasjon, kan beløpet helt eller delvis kreves tilbakebetalt. Dersom kompensasjonen ennå ikke er utbetalt, kan beløpet holdes helt eller delvis tilbake eller bortfalle.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om hvordan du sender inn din søknad, eller opplever tekniske problemer underveis? Ta kontakt med vår brukerstøtte, så svarer vi deg så raskt vi kan