Hopp til innhold

Søk støtte

Tilskuddsordning

Musikere og musikkensembler

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsfrister

jun

02

2021

Kl. 13:00

sep

02

2021

Kl. 13:00

Om ordningen

Det kan søkes om tilskudd til konsert- og turnévirksomhet. Ordningen retter seg mot profesjonelle musikere og artister, ensembler og band innen alle sjangre. Tilskuddsordningen bidrar til at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig og rommer alt fra mindre turnéprosjekter til mer omfattende virksomhet med behov for langsiktige tilskudd over ett eller flere år. Ordningen har fire søknadsfrister i året, med en hovedsøknadsfrist i september.

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler er sammen med tilskuddsordning for komposisjon og produksjon av musikk den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Fra ordningen for bestillingsverk og produksjonsstøtte gis det tilskudd til komponering og utvikling av repertoar og materiale. Fra ordningen for musikere og musikkensembler gis det tilskudd til innøving, preproduksjon og turnering.

Formål

Tilskuddsordning for musikere og musikkensembler har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at musikk av høy kvalitet blir tilgjengelig for flest mulig. Ordningen skal bidra til å gi musikere og musikkensembler profesjonelle rammer og mulighet for utvikling.

Åpne alle

Til fristen 2. juni

Utvidede søknadsmuligheter videreføres

Koronasituasjonen har stor påvirkning på prosjekter, produksjoner og arrangementer som søker tilskudd fra Kulturrådet. Kulturrådet ønsker å legge til rette for at kunstnerisk produksjon og formidling kan finne sted under nye forutsetninger, og viderefører derfor midlertidige tilpasninger på ordningen til fristen 2. juni. Vi oppfordrer søkere til å utforske nye måter å gjennomføre konserter på – både fysisk og digitalt. 

Midlertidig utvidet ordning

Til fristen 2. juni kan du som vanlig søke om tilskudd til:

 • Konsert- og turnévirksomhet.

Du kan søke tilskudd til enkeltstående konsert- og turnéprosjekter og til konsert- og turnevirksomhet i inntil et år. Utgifter til innøving, preproduksjon og administrasjon knyttet til konsert- og turnévirksomheten kan som vanlig inngå i søknaden.

I tillegg kan du inkludere ulike typer kunstnerisk fordypningsarbeid som er relevant for ordningen. I en søknad om tilskudd til konsert- og turnévirksomhet har du derfor fortsatt mulighet til å også inkludere:  

 • Materialutvikling, arrangering og annen musikalsk tilrettelegging og skaping av kunstnerisk materiale
 • Innøving og preproduksjon i forbindelse med plateinnspillinger, o.l.
 • Utvikling og kuratering av programmer og produksjoner  

Det kan ikke søkes om tilskudd til ovennevnte aktiviteter isolert. Alle søknader må inneholde konsert- og turnévirksomhet, og det kunstneriske fordypningsarbeidet må munne ut i konserter/fremføringer som er en del av søknaden. Dersom det kun er mulig med et begrenset antall konserter i første omgang, kan det søkes om tilskudd til flere konserter med samme prosjekt ved senere søknadsfrister. Dette bør i så fall omtales i søknaden. 

Konsertvirksomhet i Norge blir sterkere vektlagt

Jamfør retningslinjenes punkt «Hva blir vektlagt i vurderingen» blir konsertvirksomhet i Norge særlig vektlagt i den samlede prioriteringen på ordningen. Ved søknadsfristen 2. juni vil konsertvirksomhet i Norge bli sterkere vektlagt enn før koronapandemien. 

Redusert inntektsgrunnlag

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter, og det forutsettes derfor at søker også budsjetterer med andre finansieringskilder. Det vil likevel bli tatt hensyn til redusert inntektsgrunnlag for mange under koronapandemien.  

Detaljert budsjett og tydelig beskrivelse

Alle søknader må som vanlig inneholde et detaljert budsjett og en tydelig beskrivelse av arbeidet som skal utføres og eventuelt av prosjektet/produksjonen som skal utvikles. Budsjettet må samsvare med arrangementslisten og det som beskrives i prosjektbeskrivelsen. Arrangementslisten skal kun inneholde planlagte konserter/fremføringer. Eventuelt kunstnerisk fordypningsarbeid skal ikke markeres i arrangementslisten, men beskrives i prosjektbeskrivelsen. 

Korona og smittevern

Søknaden bør inneholde en vurdering av konsertenes gjennomførbarhet sett opp mot koronasituasjonen, og eventuelle smitteverntiltak bør omtales. 

For øvrig gjelder ordningens formål og retningslinjer.

Les forøvrig spørsmål og svar om Kulturrådets tilskudd som følge av koronasituasjonen

Hvem kan søke?

Profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre kan søke. Det stilles ingen krav til organisasjonsform. Støtteapparat plikter å involvere parten de representerer når de søker tilskudd.

Hva kan få tilskudd?

Det kan søkes tilskudd til enkeltstående turnéprosjekter og til konsert- og turnevirksomhet over lengre perioder. Utgifter til innøving, preproduksjon og administrasjon knyttet til konsert- og turnévirksomheten kan inngå i søknaden.

Hva kan ikke få tilskudd?

Det gis ikke tilskudd til:

 • Komponering og utvikling av repertoar og materiale. Det vises til tilskuddordningen Bestillingsverk og produksjonsstøtte musikk.
 • Innspillings og utgivelseskostnader.
 • Investering i utstyr.
 • En enkeltstående konsert.
 • Konsertvirksomhet som ikke er offentlig eller allment tilgjengelig.
 • Konsertvirksomhet som ikke er honorert.
 • Virksomheter med fast statlig tilskudd.
 • Utøvere under utdanning.
 • Aktivitet som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.
 • Søknader som tidligere har blitt vurdert og som ikke inneholder vesentlige endringer.
 • Prosjekter som allerede har fått tilskudd fra ordningen for den aktuelle perioden.

Hva blir vektlagt i vurderingen?

I vurderingen av søknadene legges det vekt på:

 • Kunstnerisk kvalitet, faglig innhold og profesjonalitet.
 • Egenart og originalitet.
 • Aktivitetsomfang.
 • Gjennomføringsevne.
 • Potensiale for kunstnerisk utvikling og formidling nasjonalt og internasjonalt.
 • Prosjektets og budsjettets realisme.
 • God turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv.

I den samlede vurderingen vil det bli tatt hensyn til sjangerbredde og geografisk spredning. Konsertvirksomheten kan foregå både i inn- og utland, men virksomhet i Norge vil særlig bli vektlagt i den samlede prioriteringen.

Beregning av tilskudd

Tilskuddets størrelse fastsettes på grunnlag av faglig skjønn og vurdering av søknaden.

Hvis et tilskudd er lavere enn søknadssum kan Kulturrådet avgrense tilskuddet til deler av aktiviteten som er beskrevet i søknaden eller forutsette at aktiviteten kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen.

Kulturrådet fullfinansierer som hovedregel ikke prosjekter, og forutsetter derfor at søker også budsjetterer med andre finansieringskilder.

Krav til søknaden

Søknaden skal leveres via Kulturrådets elektroniske søknadsportal. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som faller utenfor ordningen eller er ufullstendige vil bli avvist.

Velg riktig søknadsfrist

Ordningen har fire søknadsfrister i året. Du kan søke om tilskudd til alle fristene, men om du oppfyller ett eller flere av følgende kriterier kan du kun søke til hovedsøknadsfristen i september:

 • Dersom du søker om et beløp på kroner 500 000 eller mer.
 • Dersom du søker om flerårig tilskudd (to eller tre år).
 • Dersom du har vesentlige utgifter til fast lokalleie, ansatte, kontordrift o.l.

Dersom ingen av punktene er relevante for deg, står du fritt til å søke ved alle de fire søknadsfristene.

Konkretiser aktiviteten

Søknaden må inneholde konkrete program-, konsert- og turnéplaner. Det er ikke krav om at det er inngått avtaler med arrangører på søknadstidspunktet. Aktuelle perioder, konsertsteder, områder og programmer skal likevel beskrives og utgjør sammen med budsjett og lydeksempler utgangspunktet for vurderingen av søknaden.

Legg ved obligatoriske vedlegg

 • 3-5 lydeksempler i mp3-format som er relevante for prosjektet. Det er i tillegg mulig å laste opp videofiler i mp4-format, men disse erstatter ikke lydvedlegg og er ikke obligatoriske.
 • Spesifisert budsjett

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. 

Har du problemer med å logge deg på eller sende vedlegg?

Se brukerstøtte

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukervennlighet i skjemaet anbefaler vi at du benytter følgende nettlesere: MAC = Safari 6 eller nyere. PC = Internet Explorer 9 eller nyere.

Utenlandsk søker/Foreign applicant

Har du ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer, må du kontakte support senest 14 dager før søknadsfrist. If you do not have a Norwegian social security number or D-number, contact support@kulturradet.no no later than 14 days before application deadline.

 

Hvem vurderer?

Søknadene behandles i Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte, som oppnevnes av Kulturrådet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan søknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden

Vilkår for tilskuddsmottakere ved tildeling

Utbetaling

Tilskuddet utbetales i rater. 80 prosent av tilskuddet utbetales normalt innen tre uker fra kontrakten er akseptert. De resterende 20 prosentene utbetales normalt når Kulturrådet har godkjent rapport og regnskap.

Endringer

Vesentlige endringer som oppstår underveis i prosjektet må godkjennes av Kulturrådet. Det må søkes skriftlig om godkjenning. Avhengig av endringenes omfang og art kan tilskuddet i noen tilfeller bli redusert eller falle bort.

Bortfall av tilskudd – akseptfrist

Tilskuddet faller bort dersom kontrakten ikke er akseptert innen fristen som er fastsatt i kontrakten. Eventuell utsettelse av akseptfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp.

Rapportering

En faglig rapport og regnskap skal leveres innen tre måneder etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten og regnskapet leveres via Altinn. Krav til hva rapporten og regnskapet skal inneholde vil fremkomme av kontrakten.

En eventuell utsettelse av rapporteringsfristen forutsetter skriftlig søknad før fristens utløp. Søkere som er revisjonspliktige vil på skriftlig forespørsel automatisk få innvilget to måneders utsettelse.

Dersom rapporteringsfristen ikke overholdes vil gjenstående tilskudd falle bort og tilbakeføres til Norsk kulturfond.

Revisjon

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor. Unntatt fra dette kravet er virksomheter som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Eventuelle øvrige krav til revisjon vil fremkomme av kontrakten.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake dersom det avdekkes at tilskuddet ikke nyttes etter forutsetningene, at tilskuddet er gitt på bakgrunn av urette opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på vilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet krever det.

Andre betingelser

Det skal gjøres kjent at prosjektet har fått tilskudd fra Kulturrådet.

Logo kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Søkere om tilskudd fra ordningen, må på forespørsel gi akkreditering til konserter til minimum to representanter fra Kulturrådet.

Hvordan sende inn rapporten?

Du skal rapportere via Altinn. Du vil få to varsler om rapportering før rapportfristen. Det første varselet kommer tre måneder før rapporteringsfristen og det andre to uker før fristen. Disse varslene kommer i meldingsboksen din i Altinn.

Navnene på budsjettpostene i rapportskjemaet er noe forskjellige fra navnene på budsjettpostene i søknadsskjemaet. Her finner du et referansebilde som viser budsjettpostene slik de originalt var navngitt i søknadsskjemaet og slik de nå er navngitt i rapporteringsskjemaet:

Budsjettpostene i søknadsskjemaet Budsjettpostene i rapportskjemaet
Administrasjonsutgifter Egen administrasjon
Andre driftsutgifter Driftsutgifter
Andre utgifter (skal kommenteres) Andre utgifter
Honorar artist/utøver Konserthonorar musikere
Honorar kunstnere Annet honorar musikere
Honorar/lønn andre Honorar andre
Leie av lokaler Leie av lokaler
Leie av teknisk utstyr Leie av teknisk utstyr
Management Management
Markedsføring Markedsføring
Materialer Produksjonskostnader/materialer
Reise/diett/opphold Reise, diett, overnatting
Booking Booking